សាលាខេមប្រ៊ិជអន្តរជាតិកម្ពុជា (CISC) បង្កើតឡើងដោយលោក ជី ម៉េង នៅថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ។ សាលាបានបង្កើតឡើងជាមណ្ឌលមើលថែកុមារនិងមត្តេយ្យសិក្សា ដោយទទួលបានសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន “យេល ហុលឌីង ប្រទេសសិង្ហបុរី” ដើម្បីគុណភាពអប់រំដល់កុមារកម្ពុជា។ នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ សាលា ត្រូវបានសម្ពោធ ដំណើរការជាសាលាមត្តេយ្យអន្តរជាតិ។ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ សាលាបានពង្រីកបន្ថែមនូវកម្មវិធីសិក្សាជាតិនិងអន្តរជាតិដល់កម្រិតបឋមសិក្សា។ នៅថ្ងៃទី៨ សីហា ២០១៨ សាលាបានពង្រីកដល់កម្រិតមធ្យមសិក្សា (ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២) ។

សាលាផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិបីភាសា គឺ ភាសាខ្មែរ ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្រទេសកម្ពុជា ភាសាអង់គ្លេស ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សា IPC ប្រទេសអង់គ្លេស និងភាសាចិន  ស្រមតាមកម្មវិធីសិក្សា Odonata  ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ។

 

បាវចនា

ស្ថាបនាអ្នកដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគត

ទស្សនវិស័យ

សហគមន៍ពហុវប្បធម៌ មានអ្នកសិក្សាវ័យក្មេង ប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណភាពសមត្ថភាពខ្ពស់។

បេសកកម្ម

ផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សម្នាក់ៗនូវកម្មវិធីសិក្សានិយាមកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងសហគ្រិនមានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលល្អបំផុត។

កម្មវិធីពិសេស

១. កម្មវិធីសិក្សាពិសេស

២. គណិតវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

៣. ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង

៤. វិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម

៥. គរុកោសល្យបែបសារណានិងច្នៃប្រឌិត

៦. កម្មវិធីសិក្សាចុងសប្តាហ៍

 

 

Other pages “About Us”:

 
There is no form selected or the form was deleted.
   

International Daycare | Preschool | Primary | Secondary School

* Trilingual: English | Chinese | Cambodian