ការចុះឈ្មោះ

ថ្នាក់ថែទាំកុមារតូច និងថ្នាក់មត្តេយ្យ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពេញមួយឆ្នាំ (មិនមានកំណត់ថ្ងៃចូលរៀន) ។ ចំណែកថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនមុនពេលចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំសិក្សានីមួយៗ ។ ឆ្នាំសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែសីហា រៀងរាល់ឆ្នាំ។

ឯកសារដែលតម្រូវឱ្យមានពេលចុះឈ្មោះ ៖

ថ្នាក់ថែទាំកុមារតូច និងថ្នាក់មតេ្តយ្យ ៖
១/ សំបុត្រកំណើតឬសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ថតចម្លង
២/ សៀវភៅបណ្ណសុខភាពកុមារថតចម្លង ឬសៀវភៅកំណត់ត្រាចាក់ថ្នាំបង្ការ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា និង មធ្យមសិក្សា ៖
៣/ ការធ្វើតេស្តសាកល្បង
៤/ លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា
៥/ សៀវភៅតាមដាន
៦/ លិខិតបញ្ជាក់ពីអត្តចរិត / សៀវភៅសិក្ខាគារិក
៧/ សំបុត្រកំណើតឬសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ថតចម្លង
៨/ រូបថតទំហំ ៤x ៦ ចំនួន ៤ សន្លឹក
៩/ សំភាសន៍ដោយនាយកសាលាឬ ប្រធានផ្នែកភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស

តារាងតម្លៃសិក្សា

តម្លៃដែលត្រូវបង់សម្រាប់ការសិក្សាមានដូចជា :
• ថ្លៃចុះឈ្មោះ (១ដងដំបូង ពេលឆ្លងភូមិសិក្សា)
• ថ្លៃបង្រៀន
• ថ្លៃសម្ភារៈ
• ថ្លៃកីឡា
• ឯកសណ្ឋាន (មាន ហ្រ្វ៊ី ១ ឈុត សម្រាប់អ្នកបង់មួយឆ្នាំពេញ)

តម្លៃដែលជាជម្រើស :
• អាហារថ្ងៃត្រង់
• អាហារសម្រន់
• ឯកសណ្ឋានសាលា
• ថ្នាក់ក្រៅម៉ោងៈ ថ្នាក់បន្ថែមម៉ោង, ថ្នាក់វិស្សមកាល, ថ្នាក់ចុងសប្តាហ៍
• ទស្សនកិច្ចសិក្សា/សិក្ខាសាលា
• មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

DOWNLOAD the fee structure 2018-2019
* All fees are subject to change every year.

ការបញ្ចុះតម្លៃនិងអាហារូបករណ៍

យើងមានការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃដល់បងប្អូនបង្កើតនិងគ្រួសារដែលមានកូនច្រើនជាងមួយ (1)នាក់។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំ !

 

Free Trial

A one-week trial is offered free of charge for any children aged 9 months to 5 years old. Contact our office for more information.

 
There is no form selected or the form was deleted.
   

International Daycare | Preschool | Primary | Secondary School

* Trilingual: English | Chinese | Cambodian