កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ក្រៅម៉ោងមាននៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ និងថ្នាក់បំប៉នបន្ថែមនៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាកវិស្សមកាល នៅក្នុងខែមិថុនា និងខែកក្កដា។

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បន្ថែមក្រៅម៉ោងមានដូចជា៖
• “វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា” STEM: My Robot Time
• ព្យ៉ាណូ និង ហ្គីតា
• សិល្បៈ (ផាត់ពណ៌ និង គំនូរ)
• កីឡាបាល់បោះ
• ថ្នាក់បន្ថែមភាសាចិន
• ថ្នាក់បន្ថែមភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទ្យា
• ទស្សនកិច្ចសិក្សា/សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស
• ទស្សនកិច្ចសិក្សា/សិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេស

 
There is no form selected or the form was deleted.
   

International Daycare | Preschool | Primary | Secondary School

* Trilingual: English | Chinese | Cambodian