សាលាខេមប្រ៊ិជអន្តរជាតិកម្ពុជា (CISC) ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់កុមារចាប់ពីអាយុ២ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ។
• បុរេមត្តេយ្យកម្រិតទាប (អាយុ ២ដល់៣ឆ្នាំ)
• បុរេមត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ (អាយុ ៣ដល់៤ឆ្នាំ)
• ថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតទាប (អាយុ៤ដល់៥ឆ្នាំ)
• ថ្នាក់មត្តេយ្យកម្រិតខ្ពស់ (អាយុ៥ដល់៦ឆ្នាំ)

កម្មវិធីសិក្សាសំខាន់ៗសម្រាប់មត្តេយ្យសិក្សា រួមមាន៖
• ការចេះអាន និងសរសេរ បីភាសា (ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន ភាសាខ្មែរ)
• ការគិតលេខ
• របកគំហើញថ្មីៗផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត
• តន្រ្តី និងការធ្វើចលនា
• សូរសព្ទសាស្រ្ត
• កុំព្យូទ័រជំនួយដល់ការសិក្សា
• ការរៀនចម្អិនម្ហូប
• ការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយ
• កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈពិសេស
• ការរួមបញ្ចូលសកម្មភាពម៉ុនតេសូរី

Free Trial

A one-week trial is offered free of charge for any children aged 9 months to 5 years old. Contact our office for more information.

 
There is no form selected or the form was deleted.
   

International Daycare | Preschool | Primary | Secondary School

* Trilingual: English | Chinese | Cambodian