សាលាខេមប្រ៊ិជអន្តរជាតិកម្ពុជា (CISC) ផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សនូវគោលដៅសិក្សាចំនួនបី ប្រភេទ គឺ គោលដៅតាមមុខវិជ្ជា គោលដៅអន្តោបុគ្គល (ផ្ទាល់ខ្លួន) និង គោលដៅអន្តរជាតិ តាមកម្រិតអាយុដូចខាងក្រោម ៖

 • ថ្នាក់ទី១ (អាយុ៦ដល់៧ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី២ (អាយុ៧ដល់៨ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី៣ (អាយុ៨ដល់៩ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី៤ (អាយុ៩ដល់១០ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី៥ (អាយុ១០ដល់១១ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី៦ (អាយុ១១ដល់១២ឆ្នាំ)

 

កម្មវិធីសិក្សាសំខាន់ៗថ្នាក់បឋមសិក្សារួមមាន៖

 • ជំនាញភាសាអង់គ្លេស (ការនិយាយ ការស្តាប់ ការអាន ការសរសេរ ការបញ្ចេញសម្លេង វេយ្យាករណ៍)
 • គណិតវិទ្យា
 • វិទ្យាសាស្រ្ត
 • សិក្សាសង្គម
 • ព័ត៌មាន​ និងការទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា
 • តន្រ្តី និងការធ្វើចលនា
 • សិល្បៈ
 • អប់រំកាយ
 • ភាសាចិន
 • ភាសាខ្មែរ
 
There is no form selected or the form was deleted.
   

International Daycare | Preschool | Primary | Secondary School

* Trilingual: English | Chinese | Cambodian