ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៃសាលាខេមប្រ៊ិជអន្តរជាតិកម្ពុជា (CISC)  មានកំណត់នូវចំណេះជំនាញនិងការយល់ដឹងសម្រាប់គ្រប់មុខវិជ្ជា ក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួន និងផ្នត់គំនិតអន្តរជាតិ។

 

ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបែងចែកក្រុមអាយុសិស្សអោយចូលរៀនដូចខាងក្រោម ៖

១/ ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ)

 • ថ្នាក់ទី៧ (អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំដល់ ១៣ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី៨ (អាយុចាប់ពី ១៣ឆ្នាំដល់ ១៤ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី៩ (អាយុចាប់ពី ១៤ឆ្នាំដល់ ១៥ឆ្នាំ)

២/ ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ)

 • ថ្នាក់ទី១០ (អាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំដល់ ១៦ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី១១ (អាយុចាប់ពី ១៦ឆ្នាំដល់ ១៧ឆ្នាំ)
 • ថ្នាក់ទី១២ (អាយុចាប់ពី ១៧ឆ្នាំដល់ ១៨ឆ្នាំ)

 

កម្មវិធីសិក្សាសំខាន់ៗថ្នាក់មធ្យមសិក្សាមានដូចជា៖

 • ជំនាញភាសាអង់គ្លេសមាន (និយាយ, ស្តាប់, អក្សរសាស្ត្រ, តែងសេចក្តី, ​វេយ្យាករណ៍)
 • គណិតវិទ្យា
 • វិទ្យាសាស្រ្តទូទៅ
 • ជីវវិទ្យា
 • គីមីវិទ្យា
 • រូបវិទ្យា
 • ប្រវត្តិវិទ្យា
 • ភូមិវិទ្យា
 • ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា (ICT)
 • សេ​ដ្ឋកិច្ច​
 • សីលធម៌-ពលរដ្ឋ
 • តន្រ្តី និងការធ្វើចលនា
 • កីឡា
 • សិល្បៈ
 • ភាសាចិន
 • ភាសាខ្មែរ
 
There is no form selected or the form was deleted.
   

International Daycare | Preschool | Primary | Secondary School

* Trilingual: English | Chinese | Cambodian